Βασίλης Πάλμας

Υφυπουργός Παρά τω Προέδρω
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
01/06/1964
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
14/07/2017
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Univeral Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
20 5134-AB
Εισοδήματα ή ωφελήματα
27000 με την ολοκλήρωση
1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
Αρχικό 120.000
2.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύρπου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
Αρχικό 20.000
3.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
Αρχικό 17,500