Σκεύη Κούτρα-Κουκουμά

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
18/07/1954
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
23/09/2016
1.
Τοποθεσία
Λάρνακα
Είδος
Κατοικία
Έκταση
5710 τ.π
Τοπογραφικά
Τεμ. 686 - Φυλ/Σχ XL/58W1
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά - Ανέγερση κατοικίας
Χρόνος Απόκτησης
1981
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Αυγόρου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
6674 m²
Τοπογραφικά
2-278-376-Τεμ. 273 - Τμήμα 6
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Αυγόρου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
2759 m²
Τοπογραφικά
2-277-376-Τεμ. 222 Τμήμα 8
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από πατέρα
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Βόλβο S80
Αξία
€15000
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Εμπορική εταιρεία ΕΜΟΡΑ Λτδ €1.71
Αριθμός σε κατοχή
1106
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Radiostage Co Ltd €1.71
Αριθμός σε κατοχή
10
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων
Ποσό καταθέσεων
€4.403
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife Alico
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1128597
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Αξία Εξαγοράς €25480
1.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων
Είδος Χρέους
Γεωργικό
Ποσό χρέους
€230.215,82