Σάββα Ευναθία

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
17/10/1964
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
3
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
16/08/2016
1.
Τοποθεσία
"Λακκούδια" Αραδίππου
Είδος
Χωράφι με οικία
Έκταση
967 τ.μ. συμφέρον 3/4 του όλου
Τοπογραφικά
Αρ. Εγγρ. Δ184 τμ. 0 Φ/Σ XL47E1 τεμ. 288
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τη μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
1/1/80 €33.317,73
Σημερινή Αξία
1/1/13 €423,199
2.
Τοποθεσία
"Διπλοπόταμος" Αραδίππου
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1 Δεκάριο και 162 τ.μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγ. 10/145 Φ. 40 Σχ. 38W2 τμ. 10 Τεμ. 181
Υποθήκη
Υποκείμενο σε Δικαιώματα Διαβίβασης
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από τη μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
1994
Αξία Απόκτησης
€512,58
Σημερινή Αξία
1/1/13 €181.600
3.
Τοποθεσία
"Κόκκινες" Αραδίππου
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
467 τ.μ.
Τοπογραφικά
Αρ. Εγρ. 0/4012, Φ/Σχ 4055W1, Τμ. 7 Τεμαχ. 1995
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Δωρεά από μητέρα
Χρόνος Απόκτησης
2009
Αξία Απόκτησης
1/1/80 €9.000
Σημερινή Αξία
1/1/13 €114.400
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Jeep Cherokee
Αξία
€1000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Σ.Π.Ε Αλληλεγγύης Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€20.000
1.
Όνομα πιστωτή
Alpha Bank
Είδος Χρέους
Δάνειο Προσωπικό
Ποσό χρέους
€2.490,56