Παύλος Μυλωνάς

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
01/03/1967
Έγγαμος/Άγαμος: 
Διαζευγμένος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Ένα (1)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
0
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
17/07/2017
1.
Τοποθεσία
Γούρρι
Είδος
Αγροτικό Τεμάχιο
Έκταση
3 σκάλες
Τοπογραφικά
Φύλλο\Σχέδιο: 38 Τεμάχιο: 1209
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
Κληρονομιά
Χρόνος Απόκτησης
2012
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
1.500 €
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Toyota Corolla 1475cc
Αξία
2,000