Μιχάλης Γιωργάλλας

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
20/03/1968
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
2
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
2
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
4
Ημερομηνία Υποβολής: 
25/07/2017
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Renault Megane
Αξία
€6000
1.
Όνομα επιχείρησης
X-Panel Ltd
Είδος επιχείρησης
Προσφορά υπηρεσιών για θέματα επιχειρηματικής ανάπτυξης
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής / Μέτοχος
2.
Όνομα επιχείρησης
Positive Energy Homes Ltd
Είδος επιχείρησης
Γραμματειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες υποστήριξης σε συγγενική εταιρεία
Είδος συμμετοχής
Διευθυντής / Μέτοχος
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Συνήθεις (X - Panel Ltd)
Αριθμός σε κατοχή
500
2.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Συνήθεις (Positive Energy Homes Ltd)
Αριθμός σε κατοχή
500
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου
Ποσό καταθέσεων
€179,00
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Στροβόλου
Ποσό καταθέσεων
€4.524,64
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Universal Life
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0020029786
Εισοδήματα ή ωφελήματα
€20.000 - Κάλυψη Θανάτου
1.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Στοβόλου
Είδος Χρέους
Οικιστικό Δάνειο
Ποσό χρέους
€184.739,53
2.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Οικιστικό Δάνειο
Ποσό χρέους
€35.485
3.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Επιχειρηματικό Δάνειο
Ποσό χρέους
€4.562
4.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Λογαριασμός Παρατραβήγματος
Ποσό χρέους
€5.266