Μαριέλλα Αριστείδου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
02/02/1985
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
1
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
0
Ημερομηνία Υποβολής: 
18/08/2016
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο BMW
Αξία
Κόστος αγοράς 2008 €52000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Μετρητά
Ποσό καταθέσεων
€4000.0
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων
€3831.5
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Eurolife Ltd
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0250959
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Βασική Κάλυψη €18000