Χρίστος Ορφανίδης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
14/06/1961
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
- 2 ενήλικα
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
1
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
0
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
1
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
4
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
3
Ημερομηνία Υποβολής: 
17/07/2017
1.
Τοποθεσία
Βλάχος, Άγιος Νικόλαος, Πίκα
Είδος
Οικόπεδο
Έκταση
543 τ. μέτρα το όλο
Τοπογραφικά
Φ/Σχ XL/63.W.L Τεμ/ 1335
Υποθήκη
1/2
Τρόπος Απόκτησης
Αγορά
Χρόνος Απόκτησης
31/08/1995
Αξία Απόκτησης
£11.750/ €20.076
Σημερινή Αξία
-
1.
Όνομα επιχείρησης
Χρίστος Ορφανίδης Εταιρ
Είδος επιχείρησης
Ιδιωτική Εταιρεία Ασφ. Πρ. & Συμβ. Λτδ
Είδος συμμετοχής
Μέτοχος
1.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Hellenic Bank Public Company Ltd Εταιρεία - Τράπεζα
Αριθμός σε κατοχή
Μέτοχος
2.
Είδος κινητής αξίας
-
Περιγραφή κινητής αξίας
Leptos Calypso Hotels Public Ltd Ιδιωτική Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή
Μέτοχος
3.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Louis PLC Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή
Μέτοχος
4.
Είδος κινητής αξίας
Μετοχές
Περιγραφή κινητής αξίας
Regallia Holidngs & Inversments Pub. Ltd Εταιρεία
Αριθμός σε κατοχή
Μέτοχος
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Ελληνική Τράπεζα
Ποσό καταθέσεων
€200
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Alpha Bank
Ποσό καταθέσεων
€5

Χρ. Ορφανίδης Εταρεία Ασφαλιστικών Πρακτόρων & Συμβούλων Λτδ €600

Ασφ. Γραφεία Χρίστος Ορφανίδης Λτδ €4.435 (1/1/16 -31/5/16)

Εισόδημα από ΚΟΑ 762€ Μέλος Δ.Σ.

Εισόδημα Βουλευτή 48181,85€ (2016)

Εισόδημα Βουλευτή 1/17 - 6/17 €38300.

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€19720
2.
Όνομα πιστωτή
Alpha Bank
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€3481
3.
Όνομα πιστωτή
Ελληνική Τράπεζα
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος
Ποσό χρέους
€11530