Χρίστος Χρίστου

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
19/10/1981
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
-
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
2
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
0
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
11/10/2016
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Range Rover
Αξία
€38,000
2.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Mazda Saloon
Αξία
€24,000
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ
Ποσό καταθέσεων
€874.21
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
ΣΠΕ Ταμασσού Ορεινής & Πιτσιλιάς
Ποσό καταθέσεων
€555.48
1.
Όνομα πιστωτή
ΣΠΕ Ταμασσού - Ορεινής & Πιτσιλιάς
Είδος Χρέους
Δάνειο για αγορά αυτοκινήτου
Ποσό χρέους
€38153.21