Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
06/12/1955
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
Ένα (1)
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
14
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
1
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
2
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
1
Χρέη: 
1
Ημερομηνία Υποβολής: 
09/08/2016
1.
Τοποθεσία
Πάφος, Νάτα, Μεσινιές
Είδος
Χωράφι, Αμπέλι
Έκταση
12710 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 51, Σχέδιο 08, Τεμάχιο 185
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
2.
Τοποθεσία
Πάφος, Κάτω Αρόδες, Χαλόσπιτα
Είδος
Χωράφι Χαρουπιές: 15 Ελιές: 3
Έκταση
25252 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 39, Τεμάχιο 73
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
3.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Μέσα στο χωριό
Είδος
Ισόγεια Κατοικία Αμυγδαλιές: 1 Συκαμιές: 2
Έκταση
251 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 1, Φύλλο 51, Σχέδιο 6352V01, Τεμάχιο 443
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
4.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Κλιμης
Είδος
Χωράφι
Έκταση
19399 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0 Αρ. Εγγραφής 0/10741
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
5.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Μούττη του Γερμανού
Είδος
Χωράφι
Έκταση
21071 τ.μ 1/5
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 1054
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
6.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Κοράκι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
1988
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 1054
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
7.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Λειβάδια
Είδος
Χωράφι
Έκταση
5017
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 56
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
8.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Καλόον
Είδος
Χωράφι
Έκταση
4014 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 25, Τεμάχιο 192
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
9.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Λάκκος
Είδος
Χωράφι, Αμπέλι
Έκταση
5017 τ.μ. Μερίδιο: 1/2
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 957
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
10.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Μαυρομίτενα
Είδος
Χωράφι
Έκταση
5686 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 48, Τεμάχιο 149
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
11.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Μιάλη Φράκτη
Είδος
Χωράφι
Έκταση
3595 τ.μ.
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 33, Τεμάχιο 960
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
12.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Σπήλιος του Χωρκάτι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
37121 Μερίδιο: 1/5
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 34, Σχέδιο 31, Τεμάχιο 93
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
13.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Σπήλιος
Είδος
Χωράφι
Έκταση
8696
Τοπογραφικά
Τμήμα 0, Φύλλο 35, Σχέδιο 41, Τεμάχιο 32
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
14.
Τοποθεσία
Πάφος, Ίνεια, Γυναίκας το Αργάκι
Είδος
Χωράφι
Έκταση
9013
Τοπογραφικά
-
Υποθήκη
-
Τρόπος Απόκτησης
-
Χρόνος Απόκτησης
-
Αξία Απόκτησης
-
Σημερινή Αξία
-
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Αυτοκίνητο σαλούν Μερσεντες
Αξία
€8000
1.
Είδος κινητής αξίας
-
Περιγραφή κινητής αξίας
Αριθμός σε κατοχή
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων
€56.546,69
2.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Πάφου
Ποσό καταθέσεων
€76.250,00
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Γιουνιβέρσαλ Λαϊφ
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
0020032432
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Ετήσιο Ασφάλιστρο €1284 Ασφαλισμένο ποσό €19260

Επαγγελματική σύνταξη Γενικού Λογιστηρίου Δημοκρατίας €2.124,95/μην.

1.
Όνομα πιστωτή
Τράπεζα Κύπρου
Είδος Χρέους
Δάνειο
Ποσό χρέους
€38.791,09