Αντρεάς Καυκαλιάς

Βουλευτές
Ημερομηνία Γεννήσεως: 
21/10/1971
Έγγαμος/Άγαμος: 
Έγγαμος
Αριθμός ανήλικων τέκνων: 
3
Ακίνητη Ιδιοκτησία: 
0
Μηχανοκίνητα μεταφορικά μέσα: 
1
Συμμετοχή σε επιχειρήσεις: 
0
Εισοδήματα και περουσιακά στοιχεία σε κινητές αξίες και τίτλους: 
0
Καταθέσεις σε τράπεζες, ταμιευτήρια, συνεργατικές εταιρείες: 
1
Ασφαλιστικά συμβόλαια και εισοδήματα ή ωφελήματα που προέρχονται απ' αυτά: 
5
Χρέη: 
4
Ημερομηνία Υποβολής: 
24/07/2017
1.
Περιγραφή μεταφορικού μέσου
Ιδιωτικό Όχημα Vauxhall
Αξία
€8000 (Οκτώ Χιλιάδες)
1.
Όνομα τραπεζικού οργανισμού
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού
Ποσό καταθέσεων
€45 (Σαράντα Πέντε)
1.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1127179
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Pension at 55 (Αξία €4609)
2.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
9896305
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Μικτή Ασφάλιση (Αξία €5242)
3.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1120981
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Term (Κάλυψη €25630)
4.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1140978
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Term (Κάλυψη €102517
5.
Όνομα ασφαλιστικής εταιρείας
Metlife
Αριθμός ασφαλστικού συμβολαίου
1148699
Εισοδήματα ή ωφελήματα
Life Cover Plus (Κάλυψη €25630)

2013: Σύνολο €100376

(€82975 = Βουλή + €17401 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2014: Σύνολο €94950

(€82975 = Βουλή + €11975 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

 

2015: Σύνολο €92541

(€82975 = Βουλή + €9566 = Ασφαλιστικές Εργασίες)

1.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος Χρέους
Δάνειο Οικιστικό (Μεσοπρόθεσμο)
Ποσό χρέους
€78292
2.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος Χρέους
Δάνειο Καταναλωτικό (Μεσοπρόθεσμο)
Ποσό χρέους
€25052
3.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος Χρέους
Τρεχούμενος με όριο Παρατραβήγματος
Ποσό χρέους
€8788
4.
Όνομα πιστωτή
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λ/Σου
Είδος Χρέους
VISA
Ποσό χρέους
€9700

Να σημειώσω ότι έχω τερματίσει τις εργασίες μου ως ασφαλιστικός πράκτορας και ως ασφαλιστικός σύμβουλος από την 01/07/16 και την 01/08/16 αντίστοιχα.